Women Will Be The ‘main Motivation’ Of China Consumer Economy

According% 20b% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20c% E1% BB% A7a% 20Bloomberg,% 20ph% E1% BB% A5% 20N% E1% BB% AF% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running % 20s% E1% BA% BD% 20b% E1% BB% 95% 205.3% 20ngh 20sung% C3% ACN% 20t% E1% BB%% 89% $ 20% 20cho% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh % 20t% E1% BA% BF% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y% 20v% C3% A0% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20% C4 % 91% E1% BB% 99ng% 20l% E1% BB% B1c% 20ti% C3% AAU% 20d% C3% B9ng% 20ch% C3% ADnh% 20trong% 2010% 20N% C4% 83m% 20t% E1% BB % 9Bi.0: 00 /% 201: 47n% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% C3% aan% 20NamNghi% E1% BB% 20c% A9u% 20to% C3% A0n% 20c% E1% A7u% BA% E1% BB% 20c% A7a% 20UBS% 20cho% 20hay,% 20m% E1% BB% 20t% C4% A9c% 83ng% 2080 %% 20ti% C3% 20d% C3% AAU% B9ng% 20% E1% BB% 9F% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20s% E1% BA% BD% 20how% 20thu% 20nh% E1% BA% ADP% 20c% E1% BB% A7a% 20ph% E1% BB% A5% 20N% E1% BB% C3% A1o% AF.B% 20c% C3% 20at% A1o% 20cho% E1% BA% BFT:% 20% E2% 80% table% 9CCh% C3% 20T% C3% B4i % 20k% E1% BB% B3% 20v% E1% BB% 8Dng% 20R% E1% BA% B1ng% 20hi% E1% BB% 87u% 20qu% E1% BA% A3% 20c% E1% BB% A7a% 20nh % E1% BB% AFng% 20ti% E1% BA% BFN% 20b% E1% BB% 99% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20k% E1% BB% 83% 20trong% 20gi% C3% A1o% 20d % E1% BB% A5c% E1% BB% 20c% A7a% E1% BB% 20ph% A5% 20N% E1% BB% AF % 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20trong% 2020% 20N% C4% 83m% 20qua% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ph% E1 % BA% A3N% 20% C3% A1nh% 20trong% 20vi% E1% BB% 87C% 20c% E1% BA% A3i% 20thi% E1% BB% 87n% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20v % E1% BB% C3% 8B% 20x% A3% 20h% E1% BB% 99i% E2% 80% E1% BB% 9D.Ph% A5% 20N% E1% BB% AF% 20s% E1% BA% BD % 20l% C3% A0m% 20cho% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20tr% E1% BB% 9F% 20N% C3% aAN % 20gi% C3% A0U% 20m% E1% BA% A1nh% 20h% C6% A1n

.% 20 (% E1% BA% A2nh:% 20AP)% C4% 90% E1% BB% 93ng% 20th% E1% BB % 9Di,% 20theo% 20b% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20N% C3% A0y,% 20ng% C3% A0nh% 20gi% C3% A1o% 20d% E1% BB% A5c% 20% E1% BB % 9F% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91ang% 20ph% E1% BA% A3i% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m% E1% BA% B7t% 20v% E1 % BB% 9Bi% 20% C3% A1p% 20l% E1% BB% B1c% 20R% E1% BA% A5t% 20l% E1% BB% 9bn.% 20% C4% 90% E1% BA% B7c% 20at% E1% BB% 87T,% 20ch% C3% ADnh% 20quy% E1% BB% 81n% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20mu% E1% BB% 91n% 20lo% E1% BA% A1i% 20b% E1 % BB% 8F% 20gi% C3% A1o% 20d% E1% BB% A5c% 20ngo% C3% A0i% 20nh% C3% A0% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng,% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% C3% 20N% C3% A0y% 20kh% B4ng% 20ch% E1% BB% C3% 89% corn 20gi% C6% B0% 20ng% E1% BB% 9% Di% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20th% C3% A0nh% 20t% C3% ADCH% 20h% E1% BB% 8Dc% 20t% E1% BA% ADP% 20cao% 20m% C3% A0% 20c% C3% B2n% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20th% C3% AAM% 2010% 20tri% E1% BB% 87u% 20vi% E1% BB% 87C% A0m.Trong% 20l% C3% 20% C4% 20khi% 91% C3% B3,% C3% A1c% 20c% C3% A0% 20nh% 20ph% C3% 20T% C3% A2n% ADCH% 20t% E1% BB % AB% 20UBS% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng,% 20tr% C3% ACnh% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20h% E1% BB% 8Dc% 20v% E1% BA% A5n% 20cao% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20ti% C3% AAU% 20c% E1% BB% B1c% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20ti% C3% AAU% 20d% C3% B9ng,% 20b% E1% BB% 9Fi % 20v% C3% AC% 20ph% E1% BB% A5% 20N% E1% BB% AF% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20ph % E1% BA% A7n% 20l% E1% BB% 9bn% 20thu% E1% BA% 20nh% ADP% 20thay% 20v% C3% AC% C3% 20chi% 20ti% AAu
T% C3% ACnh% 20h% C3 % ACnh% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20c% E1% BB% A7a% 20ph% E1% BB% A5% 20N% E1% BB% AF% 20% E1% BB% 9F% 20Trung% 20Qu % E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20c% E1% BA% A3i% 20thi% E1% BB% 87n,% 20c% C3% B9ng% 20v% E1% 9Bi% BB% 20s% E1% BB% B1% 20t% C4% 20gia% 83ng% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% 20h% E1% BB% 99% 20gia% 20% C4% 91% C3% ACnh% 20m% E1% BB% 99T% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di,% 20c% C5% A9ng% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB % 83% 20thay% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20c% C3% A1ch% 20ti% C3% AAU% 20d% C3% B9ng% 20c% E1% BB% A7a% 20N% C6% B0% E1 % BB% 9Bc% 20N% C3% A0y.% 20C% C3% A1c% 20chuy% C3% aan% 20gia% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng,% 20m% E1% BB% 8Di% 20ng% C6% B0 % E1% BB% 9Di% 20s% E1% BA% BD% 20chi% 20ti% C3% AAU% 20nhi% E1% BB% 81u% 20h% C6% A1n,% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20at% E1% BB% 87T% 20l% C3% A0% 20cho% 20v% E1% BA% ADT% 20nu% C3% B4i,% 20th% E1% BB% A9c% 20% C4% 83n% 20l% C3% A0nh % E1% BA% 20m% A1nh% A0% 20v% C3% 20d% 20bia.Theo% E1% BB% 20% C4% B1% C3% A1n% 91o% E1% BB% 20c% 20UBS A7a%,% 20s% E1% BB% B1% 20t% C4% 83ng% 20v% E1% BB% 8Dt% 20trong% 20ti% C3% AAU% 20d% C3% B9ng% 20h% E1% BB% 99% 20gia% 20% C4% 91% C3% ACnh% 20c% C3% B3% 20ngh% C4% A9a% 20l% C3% A0% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20s% E1% BA% BD% 20chi% E1% BA% BFM% 20kho% E1% BA% 2027 %% A3ng% C4% 83ng% 20t% C6% B0% 20tr% E1% BB% C3% 9Fng% 20ti% 20d% C3% AAU% 20to% C3% B9ng% A0n% 20c% E1% BA % 20v% C3% A7u% A0% 20M% E1% BB% B9% E1% BA% 20chi% 2019 %% BFM% 20v% C3% 20N% C4% A0o% 83m% C3% A0i% 202030.Ngo% 20ra, % 20theo% E1% BB% 20m% 99T% C3% aan% 20nghi% E1% BB% 20c% A9u,% 20ph% E1% B B% A5% 20N% E1% BB% AF% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91ang% 20th% E1% BB% 91ng% 20tr% E1% BB% 8B% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20ti% C3% AAU% 20d% C3% B9ng% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20N% C4% 83m% 202 018. % 20Nh% C3% B3m% E1% BB% 20ph% A5% 20N% E1% BB% AF% 20t% E1% BB% AB% 2026-35% A0% C3% 20l% C3% 20nh A2n% 20t%% E1 % BB% C3% 91% 20ch% ADnh% 20trong% E1% BB% 20th% 8B% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Dng% 20xa% 20x% E1% BB% C3% A1c% 89.C% 20nh % C3% A0% 20nghi% C3% aan% 20c% E1% BB% A9u% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng,% 20ph% E1% BB% A5% 20N% E1% BB% AF% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20ng% C3% A0y% 20c% C3% A0ng% 20t% C4% 83ng% 20c% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20mua% 20s% E1% BA% AFM% 20khi% 20h% E1% BB% 8D% 20ti% E1% BA% BFP% 20c% E1% BA% ADN% 20N% E1% BB% 81n% 20gi% C3% A1o% 20d% E1% BB% A5c% 20t% E1% BB% 91t% 20h% C6% A1n% 20v% C3% A0% 20ki% E1% BA% BFM% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20nhi% E1% BB% 81u% 20ti% E1% BB% 81n% 20h% C6% E1% BB% A1n.H% 8D% E1% BA% 20s% 20s% C3% B5n% A0ng% 20chi% E1% BA% 20m% A1nh% 20tay% 20cho% 20b% E1% BA% A3N% 20th% C3% A2n% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% B1% 20th% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20cho% 20s% E1% BB% B1% C4% 83m% 20ch% 20ch% E1% BB% 89% C3% A0% 20v% C3% A0nh% 20th% 20c% C3% B4ng% E1% BB% 20c% A

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news