World Gold Dropped After Fed’s Meeting, In The Country

Compared% 20v% E1% BB% 9Bi% 20gi% C3% A1% 20v% C3% A0ng% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 95i,% C3% A1% 20gi% 20v% C3% A0ng% 20SJC% 20b% C3% 20l% A1n% E1% BA% BB% 20% C4% 91ang% 20cao% 20h% C6% A1n% 208.7-9 % E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng ... 0: 00 /% 202: 51N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% E1% BA% 20 years% 20from% A2nh% 20h% E1% BB% 8Da% 20-% 20% E1% BA% A2nh:% 20Bloomberg / A1% C3% CNBC

.Gi% 20v% C3% A0ng% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20gi% E1% BA% A3m% 20kh% C3% A1% 20m% E1% BA% A1nh% 20sau% 20khi% 20C% E1% BB% A5c% 20D% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20Li% C3% aan% 20bang% 20M% E1% BB% B9% 20 (Fed)% 20ph% C3% A1T% 20t% C3 % ADN% 20hi% E1% BB% 87u% 20s% E1% BA% BD% 20c% E1% BA% AFT% 20gi% E1% BA% A3m% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACnh % 20mua% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20v% C3% A0o% 20t% E1% BB% AB% 20cu% E1% BB% 91i% 20N% C4% 83m% 20nay% 20v% C3 % A0% 20s% E1% BA% BD% 20b% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C4% 83ng% 20l% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5t % 20s% E1% BB% 9Bm% 20h% C6% A1n% 20d% E1% BB% B1% 20b% C3% A1o.% 20Gi% C3% A1% 20v% C3% A0ng% 20trong% 20N% C6% B0% E1% BB% 20s% C3% 9Bc% A1ng% 20nay% 20 (23/9)% 20kh% C3% B4ng% E1% BB% 20nh% AFng% 20kh% C3% B4ng % 20gi% E1% BA% A3m% 20theo% 20gi% C3% A1% 20v% C3% A0ng% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi,% 20m% C3% A0% 20th% E1% ADM% BA% C3% AD% 20ch% 20c% C3% 20t% C4% B2n% C3% North% 83ng.L% 20h% C6% A1n% 2011h% 20tr% C6% B0a,% C3% A1% 20gi% 20v % C3% A0ng% 20giao% 20ngay% 20t% E1% BA% A1i% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 81% 20 % C4% 91% E1% BB% 20% E1% A9ng% BB% 9F% 201,764
5% US $ 20 / oz,% E1% BA% 20gi% 204.4% A3m% US $ 20 / oz% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20c% E1% BB% Ada% 20phi% C3% aan% 20% C4% 91% C3% AAM% 20qua% 20t% E1% BA% A1i% 20New% 20York.% 20M% E1% BB% C3% A9c% A1% 20gi% C3% 20N% A0y% 20t% C6% B0% C6% 20% C4% A1ng% C6% B0% 91% C6% A1ng% 2048.6 % 20tri% E1% BB% 87u% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng,% 20gi% E1% BA% A3m% 20400,000% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20gi% C3% A1% 20v% C3% A0ng% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% C4% 20quy% 20% 91% E1% BB% 95i% 20v% C3% 20s% C3% A0o% 20h% C3% A1ng% B4m% 20qua.Trong% 20phi% C3% aan% 20M% E1% BB% C3% B9% 20ng% A0y% E1% BB% 20th% A9% 20T% C6% B0,% C3% A1% 20gi% 20v% C3% A0ng% E1% BA% 20gi% A3m% 206.2 % US $ 20 / oz,% 20t% C6% B0% C6% 20% C4% A1ng% C6% B0% 91% C6% A1ng% E1% BA% 20gi% A3m% 20g% E1% BA% A7n% 200.4%% 20c% C3% B2n% 201,768.9% 20USD / oz.Tuy% 20kh% C3% 20% C4% B4ng% 91% C6% B0a% 20ra% 20m% E1% BB% 99T% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20c% E1% BB% A5% 20th% E1% BB% 83% 20sau% 20cu% E1% BB% 99c% 20h% E1% BB% 8Dp% 20ch% C3% ADnh% 20s% C3% A1ch% 20k% C3% A9o% 20d% C3% A0i% 202% 20ng% C3% A0y,% 20Fed% 20N% C3% B3i% 20c% C3% B3 % 20th% E1% BB% 83% 20c% E1% BA% AFT% 20gi% E1% BA% A3m% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACnh% 20mua% 20t% C3% A0i% 20s % E1% BA% A3N% 20t% E1% BB% C3% AB% 20th% A1ng% 2011% 20Ngo% C3% A0i% 20ra,% 20m% E1% BB% 99T% 20N% E1% BB% Ada% 20s % E1% BB% 91% 20quan% 20ch% E1% BB% A9c% 20thu% E1% BB% 99c% 20% E1% BB% A6y% 20ban% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1 % BB% 9Dng% 20m% E1% BB% 9F% 20 (FOMC),% 20b% E1% BB% 99% 20ph% E1% BA% ADN% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1 % BB% 8Bnh% 20ch% C3% ADnh% 20s% C3% A1ch% 20ti% E1% BB% 81n% 20t% E1% BB% 87% 20trong% 20Fed,% 20d% E1% BB% B1% 20b% C3% A1o% 20l% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5t% 20s% E1% BA% BD% 20ph% E1% BA% A3i% 20b% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C4% 83ng% 20trong% 20N% C4% 83m% 202 022% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ch% E1% BB% 91ng% 20l% E1% BA% A1i% 20s% E1% 20leo% BB% B1% 20thang% E1% BB% 20c% 20l% A7a% E1% BA% C3% A1m% 20ph% A1t.Sau% 20kh i% 20tuy% C3% Aan% 20b% E1% BB% 91% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20% C4% 91% C6% B0a% 20ra, % 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% $ 20% 20t% C4% 83ng% 20gi% C3% A1% 20kh% C3% A1% 20m% E1% BA% A1nh,% 20v% E1% BB% 9Bi% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20Dollar% 20Index% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20m% E1% BB% A9c% 20cao% 20nh% E1% BA% A5t% 201% 20th% C3% A1ng
% 20S% C3% A1ng% 20nay,% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20N% C3% A0y% 20dao% 20% C4% 91% E1% 20quanh% BB% 99ng% C6% B0% 20ng% E1% BB% A1ng% 2093.4% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m,% 20t% E1% BB% AB% E1% BB% 20m% A9c % 2093.2% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20v% C3% 20s% C3% A0o% A1ng% E1% BB% 20qua.Tri% 83n% 20v% E1% BB% 8Dng% 20ch% C3 % ADnh% 20s% C3% A1ch% 20ti% E1% BB% 81n% 20t% E1% BB% 87% 20s% E1% BB% 9Bm% 20th% E1% BA% AFT% 20l% E1% BA% A1i% 20v % C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% $ 20% 20t% C4% 83ng% 20gi% C3% A1% 20c% C3% B9ng% 20g% C3% A2y% 20% C3% A1p% 20l % E1% BB% B1c% E1% BA% 20gi% A3m% 20l% C3% C3% aan% A1% 20gi% 20v% C3% A0ng.Ngo% C3% A0i% 20ra,% C3% 20nhu% 20c% A0U% 20mua% 20v% C3% A0ng% 20ph% C3% B2ng% 20ng% E1% BB% ABA% 20R% E1% BB% A7i% 20ro% 20c% C5% A9ng% 20gi% E1% BA% A3m% 20xu% E1% 20khi% BB% 91ng% 20t% C3% 20h% C3% ACnh% ACnh% E1% BB% 20kh% A7ng% E1% BA% 20ho% A3ng% 20N% E1% BB% A3% 20% E1% BB% 9F% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 91C, running% 20Evergrande% 20b% E1% BB% 9Bt% C4% 83ng% 20c% E1% BA% 20th% C3% A1% B3ng.Gi% E1% BB% 20c% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20Evergrande% 20trong% 20phi% C3% aan% 20s% C3% A1ng% 2023/9% 20t% E1% BA% A1i% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20H% E1% BB% 93ng% 20K% C3% C3% B4ng% B3% 20c% 20l% C3% North% 20t% C4% 83ng% 2020 %% 20sau% 20khi% 20Ch% E1% BB % A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20l% C3% A0% 20% C3% B4ng% 20H% E1% BB% A9a% 20Gia% 20% E1% BA% A4n% 20h % E1% BB% A9a% 20s% E1% BA% BD% 20tr% E1% BA% A3% 20N% E1% BB% A3% 20% C4% 91% C3% table% 20h% E1% BA% B9n.% 20Ngo% C3% A0i% 20ra,% 20v% C3% A0o% 20ng% C3% A0y% 20h% C3% B4m% 20qua,% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20Trung% 20% C6% B0% C6% A1ng% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20 (PBOC)% 20c% C5% A9ng% 20t% C4% 83ng% 20c% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20b% C6% A1m% 20v % E1% BB% 91n% 20ng% E1% BA% AFN% E1% BA% 20h% A1n% 20v% C3% A0o% 20h% E1% BB% 87% E1% BB% 20th% 91ng.L% C3% silver % 20h% C6% A1n% 2011h% 20tr% C6% B0a,% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20Ph% C3% BA% 20Qu% C3% BD% 20b% C3% A1o% C3% A1% 20gi% 20v% C3% A0ng% E1% BA% 20mi% BFng% 20SJC

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news