Xiaomi Phone Company Buys A German Automobile Brand To Make Electric Cars?

VI% E1% BB% 87C% 20mua% 20L% E1% BA% A1I% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20hhi% E1% BB% 87U% 20% C3% B4T% C3% B4% 20borgward% 20C% E1% BB% A7A% 20% C4% 90% E1% BB% A9C% 20s% E1% BA% BD% 20GI% C3% BAP% 20H% C3% A3ng% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20tho% E1% BA% A1I% 20% C4% 91% C3% ACNH% 20% C4% 91% C3% A1M% 20xiaomi% 20C% E1% BB% A7A% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C% 20N% E1% BA% AFM% 20Trong% 20Tay% 20nh% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20XE% 20H% C6% A1i% 20% E1% BB% 9F% 20th% E1% BB% A7% 20% C4% 91% C3% B4% 20B% E1% BA% AFC% 20kinh% 20V% C3% A0% 20s% E1% BA% BD% 20s% E1% BB% 9BM% 20C% C3% B3% 20m% E1% BA% B7T% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng.00: 00/02: 24v% C3% A0O% 20h% E1% BB% 93I% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20th% C3% A1ng% 209/2021% 20V% E1% BB% ABA% 20QUA,% 20% 22g % C3% A3% 20KH% E1% BB% 95ng% 20L% E1% BB% 93% 22% 20c% C3% B4ng% 20NGH% E1% BB% 87% 20xiaomi% 20C% E1% BB% A7A% 20trung% 20qu % E1% BB% 91C% 20% C4% 91% C3% A3% 20ch% C3% ADNH% 20th% E1% BB% A9C% 20th% C3% A0NH% 20L% E1% BA% ADP% 20C% C3% B4ng % 20ty% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20% C3% B4T% C3% B4% 20mang% 20t% C3% AAN% 20xiaomi% 20EV% 20company% 20limited.% 20% C4% 90% E1% BB% 83% 20R% C3% Bat% 20ng% E1% BA% AFN% 20th% E1% BB% 9 Di% 20gian% 20Tung% 20XA% 20ra% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng,% 20h% C3% A3ng% 20xiaomi% 20% C4% 91% C6% B0% E1 % BB% A3C% 20% C4% 91% E1% BB% 93N% 20L% C3% A0% 20s% E1% BA% BD% 20Mua% 20L% E1% BA% A1i% 20th% C6% B0% C6% A1ng % 20hhi% E1% BB% 87U% 20% C3% B4% 20T% C3% B4% 20% C4% 90% E1% BB% A9C% 20borgward.% 20% C4% 90% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20th% C3% B4ng% 20Tin% 20do% 20hi% E1% BB% 87p% 20h% E1% BB% 99i% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% A0i% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra.% 20Vi% E1% BB% 87C% 20Mua% 20L% E1% BA% A1I% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20hhi% E1% BB% 87U% 20 % C3% B4T% C3% B4% 20borgward% 20c% E1% BB% A7A% 20% C4% 90% E1% BB% A9C% 20s% E1% BA% BD% 20GI% C3% BAP% 20xiaomi% 20N% E1 % BA% AFM% 20Trong% 20Tay% 20nh% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20XE% 20H% C6% A1i% 20% C4% 91 % E1% BA% B7T% 20% E1% BB% 9F% 20V% C3% B9ng% 20ngo% E1% BA% A1i% 20% C3% B4% 20C% E1% BB% A7A% 20th% E1% BB% A7 % 20% C4% 91% C3% B4% 20B% E1% BA% AFC% 20kinh,% 20trung% 20qu% E1% BB% 91c

.borgward% 20Hi% E1% BB% 87N% 20C% C3% B3% 20nh% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20% C3% B4% 20T% C3% B4% 20% E1% BB% 9F% 20ngo% E1% Three% A1i% 20% C3% B4% 20B% E1% BA% AFC% 20kinh,% 20trung% 20qu% E1% BB% 91ctheo% 20hhi% E1% BB% 87p% 20h% E1% BB% 99i% 20t% C3% A0i% 20CH% C3% A0i% 20trung% 20qu% E1% BB% 91c,% 20k% E1% BA% BFT% 20Qu % E1% BA% A3% 20C% E1% BB% A7A% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20V% E1% BB% A5% 20N% C3% A0Y% 20s% E1% BA% BD% 20s% E1 % BB% 9BM% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91.% 20tuy% 20nhi% C3% Aan,% 20hi% E1% BB % 87n% 20h% C3% A3ng% 20xiaomi% 20ch% C6% B0A% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20B% E1% BA% A5T% 20k% E1% BB% B3% 20B% C3% ACNH % 20LU% E1% BA% ADN% 20N% C3% A0O% 20V% E1% BB% 81% 20th% C3% B4ng% 20N% 20N% C3% A0Y.borgward% 20V% E1% BB% 91N% 20L% C3 % A0% 20m% E1% BB% 99T% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20hhi% E1% BB% 87U% 20% C3% B4T% C3% B4% 20N% E1% BB% 95i% 20ti% E1 % BA% BFNG% 20C% E1% BB% A7A% 20% C4% 90% E1% BB% A9C
% 20k% E1% BB% 83% 20T% E1% BB% AB% 20N% C4% 83m% 202014, % 20borgward% 20thu% E1% BB% 99C% 20s% E1% BB% 9F% 20H% E1% BB% AFU% 20100 %% 20C% E1% BB% A7A% 20H% C3% A3ng% 20% C3% B4T% C3% B4% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20Foton% 20-% 20m% E1% BB% 99t% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20con% 20C% E1% BB% A7A% 20T% E1% BA % ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20xe% 20h% C6% A1i% 20beijing% 20Automotive% 20Andustry% 20corporation% 20 (BAIC).% 20foton% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20 % C4% 91% C3% A2Y% 20V% E1% BB% 91N% 20L% C3% A0% 20h% C3% A3Ng% 20chuy% C3% AAN% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20XE% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1I% 20nh% C6% B0NG% 20Hi% E1% BB% 87N% 20% C4% 91% C3% A3% 20ti% E1% BFN% 20sang% 20c% E1% BA% A3% 20m% E1% BA% A3NG% 20% C3% B4T% C3% B4% 20du% 20L% E1% BB% 8BCH.% C4% 90% E1% BFN% 20N% C4% 83m% 202019,% 20foton% 20% C4% 91% C3% A3% 20B% C3% A1N% 2067 %% 20C% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20C% E1% BB% A7A% 20borgward% 20cho% 20ucar% 20-% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20xu% E1% BA% A5T% 20KH% E1% BA% A9U% 20% C3% B4T% C3% B4% 20% C4% 91% C3% A3% 20QU% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20ki% C3% AAM% 20nh% C3% A0% 20cung% 20c% E1% BA% A5P% 20D% E1% BB% 8BCH% 20V% E1% BB% A5% 20thu% C3% AA% 20xe% 20ng% E1% BA% AFN% 20h% E1% BA% A1N.% 20ngo% C3% A0i% 20ra,% 20ucar% 20C% C3% B2N% 20L% C3% A0% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20chuy% C3% AAN% 20thu% 20mua% 20% C3% B4T% C3% B4% 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T% 20T% E1% BA% A1I% 20trung% 20qu% E1% BB% 91c.% 20k% E1% BB% 83% 20T% E1% BB% AB% 20% C4% 91% C3% B3% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20Nay ,% 20borgward% 20KH% C3% A1% 20ch% E1% BA% ADT% 20V% E1% BA% ADT% 20V% E1% BB% 9BI% 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20Hi% E1% BA% BFM% 20kHI% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20500% 20XE / TH% C3% A1ng .% 20nh% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20C% E1% BB% A7A% 20borgward% 20% E1% BB% 9F% 20ngo% E1% BA% A1i% 20% C3% B4% 20B% E1% Three% AFC% 20kinh% 20c% C5% A9ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20ng% E1% BB% ABNG% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20Trong% 20h% C6% A1N% 201% 20N% C4% 83m% 20nay.chi% E1% BFC% 20borgward% 20BX7% 20TS% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20tr% C6% B0ng% 20B% C3% A0Y% 20Trong% 20tri% E1% BB% 83N% 20L% C3% A3M% 20% C3% 94% 20T% C3% B4% 20Qu% E1% BA% A3ng% 20ch% C3% A2U% C4% 90% C6% B0% E1% BB% A3C% 20BI% E1% BA% BFT,% 20nh% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20borgward% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1 % BB% A5ng% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20th% C3% B4ng% 20minh% 20% E2% 80m % 9cindustry% 204.0% E2% 80% 9d% 20c% E1% BB% A7A% 20% C4% 90% E1% BB% A9C.% 20s% E1% BA% A3N% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20thi% E1% BA% BFT% 20k% E1% BF% 20Trong% 20giai% 20% C4% 91O% E1% BA% A1N% 201% 20c% E1% BB% A7A% 20nh% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20L% C3% A0% 20180.000% 20XE / N% C4% 83m
% 20In% 20khi% 20% C4% 91% C3% B3,% 20s% E1% BA% A3N% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20thi% E1% BA% BFT% 20k% E1% BF% BF% 20C% E1% BB% A7A% 20NH% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20Trong% 20giai% 20% C4% 91O% E1% BA% A1N% 202% 20L% C3% A0% 20360,000

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news